Zašto je važna društvena odgovornost kompanija?

Zašto je važna društvena odgovornost kompanija?

Društvena odgovornost predstavlja obavezu preduzeća da poštuje politiku i sprovodi odluke koje donose korist društvu. Iako je ovako definisan pojam društvene odgovornosti na prvi pogled intuitivno jasan, postoje brojne nesuglasice o tome prema kome i za šta su kompanije odgovorne. Koliko je važna društvena odgovornost kompanija?


NASTANAK PRVIH KOMPANIJA I GLAVNA ODGOVORNOST

Nastankom prvih kompanija glavna odgovornost bila je da se ostvari maksimalan profit. Prema tome, organizacije su bile odgovorne samim akcionarima. Ovaj model čvrsto je zastupao i Milton Fridman koji je tvrdio da bi kompanije imale manje novca na raspolaganju za ulaganje u kvalitetnije materijale i radnike kada bi trošile novac na društvene ciljeve. Fridman je takođe smatrao i da sama kompanija ne može da dokaže da i akcionari dele iste moralne vrednosti kao i  kompanija ukoliko se bavi društvenim ciljevima, pa bi samim tim bilo besmisleno trošiti novac na to.

 

 

 

NOV POGLED NA POSLOVANJE – DUGOROČNI OPSTANAK NA TRŽIŠTU

Nov pogled na poslovanje prednost daje modelu orijentisanom na stejkholdere u odnosu na prethodni model. Sama ideja je da je najvažnija odgovornost menadžmenta dugoročni opstanak na tržištu, a ne maksimalan profit. Kompanija će obezbediti svoj opstanak na tržištu ukoliko zadovoljavaju interese akcionara, ali i interese svih ostalih stejkholdera. Stejkholderi su osobe ili grupe koje imaju interes u poslovanju kompanije. To mogu biti kupci, dobavljači, akcionari (primarni stejkholderi) i mediji i interesne grupe (sekundarni stejkholderi).

 

 

 

VRSTE KOMPANIJSKIH ODGOVORNOSTI

Kompanija zadovoljava interese svojih stejkholdera tako što ispunjava svoje ekonomske, pravne, etičke i diskrecione odgovornosti.

 

 

Ekonomska odgovornost predstavlja stvaranje profita proizvodeći vredne proizvode i/ili pružajući usluge odgovarajućeg kvaliteta.

 

 

Pravna odgovornost je društvena odgovornost kompanije da poštuje državne zakone i propise dok ispunjava svoje ekonomske odgovornosti.

 

 

Etička odgovornost je društvena odgovornost kompanije da svojim aktivnostima ne krši prihvaćene principe koji definišu šta je ispravno, a šta nije ispravno.

 

 

Diskreciona odgovornst je očekivanje da će kompanija dobrovoljno obavljati društvenu ulogu koja prevazilazi prethodno navedene odgovornosti.

 

 

 

Koja od ovih odgovornosti je značajnija od ostalih zavisi od konkretne situacije i strategije kompanije.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment