Tag: menadžment

Šta izaziva promene u preduzeću?

Šta izaziva promene u preduzeću?

Savremeno doba se odlikuje velikim i brzim promenama u svim sferama života, pa ni poslovni svet nije izuzetak. Poslovni sistemi su podložni promenama i prilagođavaju se promenljivoj okolini. Promene donose brži napredak i razvoj života i poslovanja. Sve se menja i sve mora da se 

Šta sve može biti motivacija zaposlenih?

Šta sve može biti motivacija zaposlenih?

Motivacija je skup faktora koji pokreću i usmeravaju ljude i podstiču ih da istraju u svojim naporima da dostignu određeni cilj. Odnosno, motivacija se odnosi na izbore koje ljudi prave kada odlučuju o tome u šta će uložiti napor (usmeravanje napora), koliko će napora uložiti 

Komuniciranje u poslovnom svetu

Komuniciranje u poslovnom svetu

Velike organizacije, obiman menadžment i znatan broj zaposlenih zahtevaju veoma pažljiv pristup u svakodnevnom komuniciranju. Kako izgleda poslovna komunikacija? Da li postoje komunikacijski problemi u organizacijama i kako nastaju? 


ŠTA JE KOMUNIKACIJA?

Komunikacija je proces prenošenja informacija od jedne do druge osobe ili mesta. Na osnovu prethodno rečenog, glavni aspekt komunikacije je percepcija. Percepcija je proces u kome pojedinci obraćaju pažnju na informacije iz okruženja, organizuju ih, tumače i pamte. Samim tim, percepcija može biti i prepreka za komunikaciju. Ljudi sa kojima smo komunicirali na isti način i kojima smo izneli iste informacije mogu imati potpuno različite ideje i shvatanja.

 

 

 

NAČINI KOMUNICIRANJA U ORGANIZACIJI

U organizaciji razlikujemo tri formalna kanala komunikacija:

 

Komunikacija prema dole – ide od viših ka nižim nivoima u organizaciji i uglavnom služi za izdavanje naređenja

 

Komunikacija prema gore – ide od nižih ka višim nivoima u organizaciji i koristi se za davanje feedback-a višem menadžmentu

 

Horizontalna komunikacija – komunikacija između menadžera i radnika koji su na istom nivou u organizaciji i služi za olakšavanje koordinacije i saradnje između različitih sektora u kompaniji

 

 

 

ŠUMOVI I SMETNJE U IZJAŠNJAVANJU ZAPOSLENIH

U svim ovim kanalima komunikacija uočavaju se problemi. U komunikaciji prema dole postoji mogućnost da se pošalju poruke koje nisu dovoljno jasne i određene, a time se pokazuje i da menadžment ne uvažava mnogo radnike na nižem nivou. Što se komunikacije prema gore tiče, tu se srećemo sa otporom prema saopštavanju problema višem menadžmentu zbog straha od potencijalne kazne kao i zbog moguće ljute reakcije višeg menadžmenta na konstataciju da nešto ne funkcioniše u dosadašnjem sistemu. Na horizontalnu komunikaciju nadređeni ne gledaju kao na nešto pozitivno, već se više posmatra kao nepotrebno ćaskanje i iz tog razloga se trude da što više potisnu takav vid komunikacije.

 

 

 

U pojedinim slučajevima poruke nemaju željeni efekat zato što je upotrebljen pogrešan medij za komunikaciju. Postoje dva medija: usmena i pisana komunikacija. Usmena komunikacija, pored prenosa poruke, omogućava i da se vidi i prouči neverbalna komunikacija sagovornika. Iako ima ovu prednost, pisana komunikacija preuzima primat kada je poruka jednostavna, jasna i razumljiva.

 

 

 

 

VAŽNOST SLUŠANJA

Drugi mogući problem jeste nedostatak aktivnog slušanja sagovornika. Iako smo ubeđeni da svi znamo kako da saslušamo svog sagovornika, tu često pravimo grešku jer mešamo pojmove čuti i slušati. Čuti znači opažati zvuke, a slušati znači da ste se svesno potrudili da čujete. Aktivno slušanje znači da ste svesni da ste i vi odgovorni za pravilan prenos poruke tako što ćete davati feedback svom sagovorniku o izgovorenoj poruci i time razjasniti sve što se htelo reći tom porukom. Da biste postali aktivan slušalac morate da se fokusirate na ono što sagovornik priča, a ne o sastavljanju svog odgovora.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević je studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment

Zašto je važna društvena odgovornost kompanija?

Zašto je važna društvena odgovornost kompanija?

Društvena odgovornost predstavlja obavezu preduzeća da poštuje politiku i sprovodi odluke koje donose korist društvu. Iako je ovako definisan pojam društvene odgovornosti na prvi pogled intuitivno jasan, postoje brojne nesuglasice o tome prema kome i za šta su kompanije odgovorne. Koliko je važna društvena odgovornost