Tag: srednji vek

Društvene manipulativne tehnike − indulgencija

Društvene manipulativne tehnike − indulgencija

Fenomen manipulacije i manipulativnih tehnika indulgencija ne zahvata isključivo marketinško-komunikološki aspekat, nego može da se posmatra kroz različite vidove ljudskih delovanja i društvenih promena koje su obeležile određene epohe tokom ljudske istorije. Posmatrajući društvo kroz vekove kao sistemsku celinu, ističe se činjenica da su položaj