Šta predstavlja efekat staklenog plafona?

Šta predstavlja efekat staklenog plafona?

Stakleni plafon predstavlja koncept koji se odnosi, na oko neprimetnu, ali realnu prepreku sa kojom se suočavaju žene na putu ka napretku u karijeri. Izraz se koristi za opisivanje situacije u kojoj žene nailaze na besmislene prepreke i ograničenja koja sprečavaju njihov napredak na radnom mestu. To se dešava pogotovo na rukovodećim pozicijama ili u visoko plaćenim industrijama. Ovaj fenomen je odlično dokumentovan i istraživanja ukazuju na to da stakleni plafon ima ozbiljne posledice po žene, organizacije i društvo u celini.


 

PROBLEM NORMI I PREDRASUDA

Stakleni plafon proističe iz duboko ukorenjenih rodnih predrasuda i stereotipa koji su prisutni u društvu. Žene se često suočavaju sa tvrdnjama da su manje sposobne za vođenje ili da nemaju adekvatne veštine za radna mesta koja su visoka plaćena. Ova predrasuda može da dovede do smanjenja mogućnosti za napredak, manjeg pristupa obukama i profesionalnom usavršavanju, kao i nedostatka podrške u izgradnji profesionalne mreže.

 

 

LOŠE POSLEDICE

Istraživanja pokazuju da stakleni plafon ima niz loših posledica. Prvo, ograničen pristup rukovodećim pozicijama znači manji broj perspektiva i raznovrsnosti u donošenju odluka. To može imati negativan uticaj na inovacije i produktivnost organizacija.

 

 

 

Drugo, žene koje se suočavaju sa staklenim plafonom mogu da dožive gubitak samopouzdanja i motivacije. To može da dovede do smanjenja radnog zadovoljstva i otpuštanja sa posla. Pored toga, društvo gubi potencijalne talente i veštine žena koje nemaju mogućnost da ostvare svoj puni potencijal.

 

 

SISTEMSKI PRISTUP I PODIGNUTA SVEST

Rešavanje staklenog plafona zahteva sistemski pristup. Organizacije moraju da prepoznaju neophodnost rodne raznolikosti i usvoje politiku koja promoviše jednakost. To uključuje postavljanje jasnih ciljeva u vezi sa rodnom simetrijom u rukovodstvu, obezbeđivanje mentorstva i podrške za razvoj ženskih talenata, kao i otklanjanje predrasuda u procesima zapošljavanja i napretka.

 

 

 

Takođe, bitno je promovisanje svesti o staklenom plafonu i njegovim posledicama putem edukacije i obuke. Ovo može uključiti radionice o rodnim stereotipima, svesti o predrasudama, te preduzetničkom liderstvu.

 

 

KAKVA JE ULOGA DRŽAVE?

Država isto ima vrlo važnu ulogu u sprečavanju staklenog plafona. Donošenje zakona i politike koja promoviše rodnu ravnopravnost na radnom mestu može biti ključno. To može uključiti tarife za žene u rukovodstvu, podsticanje za organizacije koje promovišu rodnu raznolikost i sankcije za diskriminaciju na osnovu polne pripadnosti.

 

 

 

Naime, važno je da se stvori saosećajna kultura u kojoj se vrednuje raznolikost i inkluzija. To može obuhvatiti osnaživanje žena da se bore protiv staklenog plafona, podršku kolega i mentora, kao i otvorenu komunikaciju o izazovima s kojima se žene suočavaju na radnom mestu.

 

 

KOMPLEKSAN DRUŠTVENI PROBLEM

Stakleni plafon je ozbiljan izazov za rodnu ravnopravnost na radnoj poziciji. Barijere i predrasude s kojima se žene suočavaju mogu da imaju negativne posledice po njih, organizacije i društvo u celosti. Eliminacija staklenog plafona zahteva angažman organizacija, vlade i društva u celini.

 

 

 

Kroz usvajanje politika, edukaciju i podršku, postoji mogućnost da se stvori radno okruženje u kojem se ceni i podržava talenat i sposobnost bez obzira na pol.

 

TEKST: JOVAN MANOJLOVIĆ

Jovan Manojlović rođen je u Zaječaru gde je završio Ekonomsko-trgovinsku školu. Trenutno je student Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu.