Šta podrazumeva timski rad?

Šta podrazumeva timski rad?

Korišćenje radnih timova je relativno nova pojava. Naime, kompanije su počele da koriste timove osamdesetih godina prošlog veka. Radne timove čini mali broj ljudi koji su uzajamno odgovorni za ostvarenje zajedničkog cilja.


Razlozi za uvođenje timskog rada su mnogobrojni, a najznačajniji su to što su članovi tima zadovoljniji poslom i što mogu koristiti prednosti grupnog odlučivanja. Potrebno je naglasiti da radni timovi nisu rešenje za svaku organizaciju i za svaku situaciju, ali ako se upotrebe adekvatno može doći do poboljšanja efektivnosti i ukupnih performansi kompanija.

 

 

 

PRILIKA ZA NAPREDOVANJE

Članovi tima su zadovoljniji poslom zato što timski rad omogućava svojim članovima da unaprede svoja znanja i veštine. Svojim radom u timu, članovi dobijaju šira znanja i mogu obavljati poslove drugih članova tima ukoliko su oni sprečeni da ih obave. Time stiču veštine koje mogu upotrebiti i u drugim situacijama što može pozitivno uticati na razvoj sopstvene ličnosti, ali i na mogućnost napredovanja u kompaniji.

 

 

 

SINTEZA ZNANJA, VEŠTINE I ISKUSTVA

Pripadnici grupe poseduju različita znanja, veštine i iskustva. Iz tih razloga svaki problem se može sagledati iz nekoliko različitih perspektiva. Time se dolazi do više alternativnih rešenja, a preciznije se definiše i sam problem.

 

 

 

MANE GRUPNOG RADA

Ipak, samo postojanje timova ne znači i da će tim biti produktivan i da će dati predviđene rezultate. Timovi nisu za svaki tip ličnosti i potrebno je ispitati da li neka osoba poseduje lične karakteristike koje su potrebne za rad u timu pre nego što se tim napravi. Takođe, potrebno je videti da li neke osobe mogu zajedno da rade u timu, odnosno da li se međusobno slažu.

 

 

 

Veliki nedostatak timova jeste lenčarenje u kolektivu – radnici ne ulažu dovoljno napora i ne obavljaju svoj deo posla. Što je tim veći, to je veća i verovatnoća da će doći do ove pojave. Takvi članovi tima računaju da će biti neprimetni i da će neko drugi preuzeti njihov deo posla. Kao posledica, javlja se nezadovoljstvo timskim radom, ali i jednoumlje – nalazi se mali broj alternativnih rešenja, a kao rezultat obično se donose loše odluke.

 

 

 

Timove treba koristiti samo kada za to postoji jasan razlog njihovog postojanja, kada su zadaci složeni za jednu osobu i kada se mogu obezbediti nagrade za timski rad i performanse.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment