Šta je to Feng Šui?

Šta je to Feng Šui?

Feng Šui je kineska (mada se primenjuje na celom Dalekom istoku) veština, intuitivno umeće i tehnika uređenja životnog i radnog prostora stara nekoliko hiljada godina, no i danas popularna u celom svetu. Objašnjava smisao dijaloga koji se svakodnevno dešava između nas i naših stvari u okruženju u kojem boravimo. Temelji se na izuzetnoj osetljivosti na prirodu i življenju u skladu sa njom, što je odraženo u figurama kineskih znakova-ideograma u korenu imena Feng = vetar (vazduh) i Šui = voda, osnovnim oblicima kosmičke životne energije.

 


 

FILOZOFIJA TRI PRINCIPA

Feng Šui se oslanja se na tri filozofska principa izražena pojmovima tao, jin-jang i či.

 

 

TAO

U bukvalnom prevodu s kineskog tao znači put, a sa aspekta čovekovog života i mesta u svetu, tumači se kao njegov unutrašnji stožer i veza sa svetom koji ga okružuje. U svojstvu opšteg principa tao prožima sve postojeće, a sve postojeće kao posebnost ima svoj individualni tao. Mi smo tesno povezani sa svetom koji nas okružuje i naš život ne možemo da odvojimo od životnih sila koje deluju oko nas.

 

Svaki deo života zavisi od drugog dela u cilju stvaranja celine, a kada u nekom delu životnog lanca dođe do opadanja, dolazi do zastoja u celom sistemu.

 

Kineska filosofija tumači tao kao suštinsko nadahnuće iz kojeg teče sve u univerzumu, plodnost enrgije izražene savršenim krugom. U sredini kruga rađa se malena tačkica postajući energetski uzorak i sve što nije imalo razlika počinje da dobija svoje karakteristike.

 

 

JIN-JANG

Deljenje jedinstvene celine (tamna i svetla polovina kruga) poima se kao rođenje jina (pasivan, zemaljski, ženski princip) i janga (aktivan, nebeski, muški princip), dve osnovne, međusobno zavisne sile u univerzumu.

 

Pomenuti princip simbol je ravnoteže, uzajamnog dopunjavanja i prožimanja, sklad suprotnosti. Sa aspekta praktične primene to znači da u našem prostoru u svakom trenutku mora da se održava ravnoteža jina i janga, oni uvek moraju biti povezani i sagledani u međusobnom odnosu. Sve što osećamo da je energetski prijemčivo ukazuje na jin, snagu koja hrani i rađa. Snaga usmerenog i silovitog delovanja, s druge strane je jang.

 

 

ČI

Mnogo vekova pre nego što je otkriven magnetizam Zemlje, teorija o postojanju struja nevidljive energije koje teku u određenim smerovima bila je sastavni deo kineske filozofije, a veština Feng Šui identifikuje tokove blagotvorne i razarajuće struje označene imenima či (vitalna energija), odnosno ša (smrtonosna energija), što je treće načelo u njegovoj podlozi.

 

 

Navedeni principi nukleus su teorije o pet elemenata (vatra, zemlja, metal, voda, drvo) koja je u osnovi praktične primene Feng Šuija.

 

 

Iz iznetog, može se zaključiti da je Feng Šui sveobuhvatan pogled na univerzum, nebo, zemlju, ljude i energiju.

 

TEKST: MARINA KEBARA

Marina Kebara, doktor filologije sa užom naučnom oblašću iz psiholingvistike. U zvanju vanrednog profesora drži predavnja na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Autor je knjige Feng Šui – Osnovna knjiga (115 glavnih pitanja o harmoničnom uređenju životnog prostora).