Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

U tekstu u kome smo opisali značaj motivacije na rad zaposlenih spomenuli smo i nagrade kao jedan od mogućih izvora motivacije. Kada se pravilno iskoriste, nagrade motivišu zaposlene da bolje i produktivnije rade. Međutim, kada se nepravilno iskoriste mogu da postignu kontraefekat.


Kada se razvija program nagrađivanja, potrebno je uzeti u obzir brojne činioce. Sam sistem nagrađivanja trebalo bi da bude povezan sa izvršenjem. Svaki zaposleni trebalo bi da vidi neposrednu vezu ispunjavanja zadataka sa sistemom nagrađivanja. I zaposleni i menadžeri moraju da vide nagrade kao poželjne i pravedne. Nagrade bi trebalo da prepoznaju individualne razlike. Ne žele svi zaposleni istu vrstu nagrade. Sistem nagrađivanja trebalo bi da bude povezan i sa samom organizacionom kulturom i sa organizacionih resursima.

 

 

 

Ukoliko se jednom uspostavi sistem nagrađivanja, neophodno je kontinuirano pratiti taj sistem da bi se odredilo da li se primenjuje onako kako je prvobitno bilo planirano i željeno. Praćenje sistema pokazuje i da li sistem nagrađivanja ima nekog uticaja na zaposlene. Ako nema, menadžeri bi trebalo da promene ovaj sistem.

 

 

 

VRSTE NAGRADA

Same nagrade mogu biti individualne, grupne ili organizacione. Organizacije često koriste kombinaciju ove tri vrste fnagrada. Kada je individualan rad merljiv, individualne nagrade će imati najbolju uspešnu primenu za podsticanje zaposlenog da izvršava svoje zadatke produktivnije, zato što će zaposleni videti neposrednu vezu između nagrade i izvršenja. Takođe, prednost individualnih nagrada jeste i ta što je moguće nagrade prilagoditi individualnim željama zaposlenih. Najčešći vid individualni nagrada jesu provizije i bonusi.

 

 

 

ŠTA UTIČE NA USPEŠNOST SISTEMA NAGRAĐIVANJA?

Sistem grupnog nagrađivanja se uspostavlja zavisno od veličine grupe. Ako je grupa mala, grupne nagrade mogu da ohrabre timski duh u grupi. Ako je grupa velika, pojedinci će smatrati da nemaju veliki doprinos u izvršavanju zadataka i sama nagrada neće mnogo uticati na rast individualnog, a samim tim ni grupnog izvršavanja zadataka. Problem koji se javlja kod ovog tipa nagrađivanja jeste to što se produktivnost povećava samo unutar grupa, ali ne odražava se i na produktivnost između grupa. To može dovesti do toga da različite grupne nagrade ograniče produktivnost na nivou cele kompanije.

 

 

 

PREDNOSTI DOBRIH BENEFICIJA

Organizacione nagrade daju se svim zaposlenima u organizaciji na osnovu toga kako je kompanija poslovala tokom godine. Ideja je da ukupna efektivnost organizacije neposredno zavisi od kooperacije u čitavoj organizaciji, a sama svrha je da se podstakne timski rad. Da bi nagrada bila efektivna, ona mora da obuhvata sve članove organizacije.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ
Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment