Koliko je kultura važna u životu čoveka?

Koliko je kultura važna u životu čoveka?

Svaka društvena zajednica ima svoja kulturološka obeležja i vrednosti koje nas prate od prvih dana života i formiraju kao ljude. Parafrazirajući čuvenu biološku definiciju ćelije, možemo reći da je kultura osnovna jedinica funkcije i građe svih živih bića.

 


 

O KULTURI

Kultura je prostor u kome nastaju i oblikuju se identiteti pojedinaca, grupa i nacija. U praksi, odnosi se na elitna dobra i aktivnosti kao što su visoka moda ili muzejska umetnost i klasična muzika. Francuski pisac Andre Marlo je kulturu definisao kao zbir svih vidova umetnosti, ljubavi i misli koji već vekovima omogućavaju čoveku da se oseća slobodnijim. Drugi uobičajeni način razumevanja kulture je posmatranje njenih komponenata: simbola, jezika, vrednosti, normi i rituala.

 

 

 

 

VREDNOSTI I KULTURA

Vrednosti su apstraktne ideje o tome šta je dobro, ispravno i poželjno. One su osnova za društvene norme. Norme su pravila ponašanja u određenim situacijama. Prilikom definisanja i proučavanja, arheolozi su fokusirani na materijalnu kulturu, a kulturni antropolozi na simboličku kulturu. Takođe, antropolozi su verovali da u manjim društvima svi dele iste vrednosti, dok se u većim društvima razvija više kultura, u zavisnosti od regije, rase, etniciteta i klase.

 

 

 

 

 

UTICAJ KULTURE NA ČOVEKA

Kultura je jedan od najvažnijih elemenata koji čoveka odvaja od drugih živih bića. Ona uspeva da se suprotstavi prirodi čoveka i natera ga da živi u skladu sa vrednostima i normama koje je oblikovalo društvo. Na taj način, kultura daje smisao čovekovom postojanju, omogućava mu da se socijalizuje i ukroti svoju prirodu. O nama najviše govori naš odnos prema kulturi. U tome se ogleda identitet i zrelost jednog društva. Kultura je povezana sa razvitkom naših stavova.

 

 

 

 

 

Naše vrednosti utiču na naš stav prema životu. Sudeći po bihejviorističkoj definiciji kulture, radi se o najvišem sistemu kontrole društva gde ljudi nadgledaju sopstvene standarde i ponašanje. Oni služe kao osnovni principi naših života, oblikujući naše razmišljanje, ponašanje i ličnost.

 

 

 

 

 

KULTURNO NASLEĐE

Kulturno nasleđe predstavlja kulturnu vrednost jednog naroda, svedoči o njegovoj istoriji i identitetu, i utiče na razvoj društva, a način na koji se jedno društvo odnosi prema svom kulturnom nasleđu utiče na način na koji će ih se potomci sećati, stoga je briga o kulturnom nasleđu moralna obaveza svakog društva.

 

 

TEKST: LANA STANISAVLJEVIĆ

Lana Stanisavljević je studentkinja prve godine Komunikologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Voli da piše, a u budućnosti želi da postane profesionalni novinar. Slobodno vreme najradije provodi u društvu prijatelja analizirajući umetnost, politiku i avijaciju.