Hiperkinetički poremećaj – ADHD

Hiperkinetički poremećaj – ADHD

Hiperkinetički poremećaj je razvojni poremećaj psihomotorike sa simptomima koji ukazuju na oštećenje pažnje, motornu hiperaktivnost i impulsivnost. Simptomi su takvi da su jasno neprimereni i u potpunosti nefleksibilni uzrastu deteta. Poremećaj počinje u ranom detinjstvu oko treće, četvrte godine i najčešće se otkriva pri polasku deteta u školu.

 


SIMPTOMI I UZROCI ADHD KOD DECE

Simptomi ADHD promenljivog su intenziteta, ali konstantno remete intelektualni, socijalni i psihološki razvoj deteta, utičući negativno na razne sfere života, što uglavnom za posledicu ima i nisko samopouzdanje deteta.
ADHD se obično javlja drugim emocionalnim, bihejvioralnim, jezičkim poremećajima i poremećajima učenja. Dijagnoza se uglavnom uspostavlja kada dete krene u školu, jer se tada pojavljuju strukturisane aktivnosti koje je detetu teško da ispoštuje.

 

 

 

RAZLIKE KOD POLOVA

Poremećaj je tri do čеtiri puta učestaliji kod dečaka nego kod devojčica, a postoje i razlike u ispoljavanju simptoma među polovima – dečaci obično ispoljavaju motornu hiperaktivnost, a devojčice nepažnju.
Tačan uzrok ovog poremećaja nije utvrđen. Međutim, neki dokazi ukazuju na to da genetski faktori i faktori okoline imaju značajnu ulogu tokom fetalnog i postnatalnog razvoja u pojavljivanju ADHD tokom ranog detinjstva. ADHD takođe može da se javi i kao posledica centralnog nervnog sistema.

 

 

 

POVEZANI POREMEĆAJI

Poremećaji koji se često javljaju udruženo sa hiperkinetičkim poremećajem: Poremećaj ponašanja u vidu protivljenja i prkosa, depresija, anksioznost, kao i poteškoće prilikom učenja.

 

 

 

KAKO  ADHD IZGLEDA KOD ODRASLIH?

Simptomi hiperkinetičkog poremećaja kod odraslih uglavnom podsećaju na uobičajene znake poremećaja u detinjstvu. Međutim, pozato je da se intenitet simptoma, posebno hiperaktivnost vremenom smanjuje kod mnogih osoba. Česti sipmtomi kod odraslih su: nepažnja, loše uočavanje detalja, teškoće započinjanja i završavanja zadataka, teškoće usmeravanja i regulacije pažnje, zaboravnost, loše upravljanje vremenom i organizacionim sposobnostima.

 

 

 

HIPERFOKUS

Iako mnoge studije tvrde da su ljudi sa ADHD često rasejani, oni takođe mogu imati nešto što se zove hiperfokus. Ove osobe se mogu toliko uneti u nešto što je u žiži njihovog interesovanja, da mogu prestati da primećuju sve drugo oko sebe.

 

 

 

TRETMAN HIPERKINETIČKOG POREMEĆAJA

Tretman ADHD  ne razlikuje  se preterano kada je u pitanju tretman dece i odraslih osoba. Ne postoji konkretan lek kojim bi se tretirao ovaj poremećaj, te se tako koristi više metoda. One obuhvataju: psihoterapiju, lekove, Bihejvioralnu terapiju i Kognitivno-bihejvioralnu terapiju.

U lekove spadaju psihostimulansi i nestimulansi. Bihejvioralna terapija ima za cilj razvijanje i povećanje učestalosti socijalno poželjnih ponašanja i umanjenje i gašenje nepoželjnih obrazaca ponašanja.  Kognitivno-bihejvioralna terapija ima za cilj uvođenje kognitivne kontrole nepoželjnog ponašanja. Takođe i modifikovanje disfunkcionalnih uverenja kako bi se izazvala promena u ponašanju i emocijama. Najveća prednost ove terapije jeste što doprinosi razvijanju opštijih veština rešavanja problema.

 

 

TEKST: JOVANA MIHAJLOVIĆ

Jovana Mihajlović je iz Beograda. Student je završne godine Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, u Beogradu. Voli muziku, knjige i životinje. Večiti protivnik lažnog morala koji nam se svakodnevno servira na društvenim mrežama.